Ofrecer un servizo educativo de calidade, atendendo á formación integral (actitudes, aptitudes e coñecementos) dos profesionais, desde a súa formación inicial ata as necesidades que vaian xurdindo ao longo da súa vida profesional, recoñecendo o compromiso permanente coa atención personalizada, a procura de solucións dentro da mellora continua e a innovación, atendendo ás expectativas dos alumnos, traballadores, empresas, familias e persoal do centro segundo as necesidades sociais dos sectores produtivos.

 

POLÍTICA DE CALIDADE


A dirección do CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL VALLE INCLÁN asume a Calidade como factor estratéxico para o desenvolvemento da súa actividade, establecendo unha Política e Obxectivos de Calidade adecuados, integrando na xestión do Colexio un Sistema de Xestión da Calidade ( SXC) segundo a Norma UNE-EN ISO 9001:2015.

A Calidade non é o resultado dun control, senón a consecuencia dun traballo ben feito, baseado na planificación e o establecemento de obxectivos consensuados e asumidos.

O Colexio Valle Inclán ofrece formación profesional para todos os ámbitos da vida dunha persoa, sendo o ámbito de actuación: Formación Profesional Regrada (Ciclos de Grao Medio e Ciclos de Grao Básico), Xestión de plans de formación para o emprego e Formación Profesional Continua.

O alumnado é parte integrante do Colexio e o seu principal Cliente ou Parte Interesada.

A mellora continua en todos os procesos de xestión e atención ao alumnado parte da retroalimentación. A retroalimentación derivada da análise dos resultados do Sistema, da acumulación de experiencia, dos indicadores do noso sector e da observación da xestión de colexios excelentes.

Os obxectivos xerais desta Política de Calidade son:

 1. Cumprir cos requisitos legais e regulamentarios que nos son de aplicación, asumindo a nosa dependencia das administracións públicas ao tratarse dun centro concertado pola Xunta.
 2. Incidir na mellora continua dos procedementos de traballo que se desenvolven no Colexio co fin de dar unha formación integral ao alumnado, que garante a excelencia educativa.
 3. Alcanzar os niveis de calidade establecidos de acordo cos obxectivos fixados e dentro dos prazos previstos usando como instrumentos a planificación e a medición dos nosos procesos e en último caso a corrección.
 4. Avaliar e controlar o risco co fin de evitar que o sistema de xestión da calidade e os procesos se desvíen dos resultados planificados.
 5. Maximizar o uso de oportunidades a medida que xurdan.
 6. Satisfacer á Parte Interesada en base ao coñecemento das súas expectativas e necesidades.
 7. Fomentar a participación e o traballo en equipo de todo o persoal do Colexio como vía para a procura da mellora continua.

Para desenvolver esta Política de Calidade o persoal do Colexio e a súa Dirección, como parte integrante do Sistema de Calidade, deberán esforzarse en:

 1. Conseguir que a empresa sexa economicamente estable e rendible.
 2. Identificar e eliminar as fontes de erro; enfocándose desde a prevención do risco máis que desde a corrección.
 3. Apostar decididamente pola mellora continua na prestación de servizos e manter ese compromiso mediante a formulación de obxectivos e a avaliación de riscos, asegurando os recursos necesarios.
 4. Alcanzar un ambiente adecuado de traballo en todos os postos da organización, garantindo a seguridade e a saúde, entendida como benestar físico, psíquico e social de todos os traballadores e usuarios dos nosos servizos.
 5. Mellorar as competencias profesionais para o eficiente desempeño das funcións e tarefas dos traballadores, na busca activa da innovación pedagóxica.
 6. Fomentar un modelo de educación que equilibre a calidade educativa co desenvolvemento socioemocional nun entorno inclusivo e innovador.
 7. Garantir a efectividade e a seguridade dos equipos e instalacións do colexio.

A Dirección comprométese a manter todo o Contexto da Organización actualizado e ao dispor das partes interesadas; fomentar o Liderado do persoal interno; Planificar todos os recursos necesarios tanto internos como externos; dar o Soporte necesario para a positiva evolución do sistema e a Avaliar o Desempeño e a Mellora de todos os seus procesos.

A Dirección do COLEXIO VALLE INCLÁN establece as medidas necesarias para asegurar que a política de calidade imponse e é difundida a todas as áreas da empresa e Parte Interesada, é entendida, revísase e mantense actualizada.

Ourense, 2 de febreiro de 2024

A Dirección