Que é a FP? Estudos reglados que che capacitan para exercitar unha profesión.

A FP comeza coa FP Básica, logo veñen os graos: medio e superior

A formación profesional ordénase por 26 familias profesionais: comunicación, imaxe, electricidade e electrónica; sanidade... Pola súa vez, as familias profesionais están constituídas por ciclos formativos, que poden ser de grao medio ou de grao superior e a súa duración é variable, cun máximo de dous cursos académicos. Tanto os de grao medio como os de grao superior inclúen un módulo de formación en centros de traballo (FCT), de duración comprendida entre tres e seis meses, para o que se dispón de axudas económicas.

parallax background

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (FPB)

SERVIZOS ADMINISTRATIVOS

Denominación

Servizos Administrativos (informática)

Nivel: FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
Duración: 2.000 horas lectivas
Familia profesional: ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN
NOTA: R.D. 12/2014.Art 17.5 O título profesional básico tera os mesmos efectos laborais que o título de graduado en ESO para o acceso a empleos públicos e privados.


Acceso a FPB.

• Ter entre 15 e 20 anos no ano de inicio do ciclo formativo.
• Ter cursado 3º curso da E.S.O., ou excepcionalmente ter cursado o 2º curso de E.S.O.

Saídas profesionais.

• Acceso directo a ciclo de grao medio.
• Título de graduado en E.S.O. (Resolución do 3 de agosto de 2017)
• Mundo laboral.

Entorno profesional.

Esta figura profesional desenvolve a súa actividade por conta allea, en calquera empresa ou entidade do sector privado ou do sector público, oficinas, despachos e departamentos de administración ou servizos xerais.

M.P. 3009 Ciencias aplicadas
M.P. 3011 Comunicación e sociedade
Documentación e arquivo.
Informática.
Operacións administrativas e de comunicación.
Formación en centros de traballo.
parallax background

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (FPB)

REFORMA E MANTEMENTO DE EDIFICIOS

DESEÑO E DECORACIÓN DE INTERIORES

Denominación

Reforma e mantemento de edificios.

Deseño e decoración de interiores.

Nivel: FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
Duración: 2.000 horas lectivas
Familia profesional: EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL
NOTA: R.D. 12/2014.Art 17.5 O título profesional básico tera os mesmos efectos laborais que o título de graduado en ESO para o acceso a empleos públicos e privados.


Acceso a FPB.

• Ter entre 15 e 20 anos no ano de inicio do ciclo formativo.
• Ter cursado 3º curso da E.S.O., ou excepcionalmente ter cursado o 2º curso de E.S.O.

Saídas profesionais.

• Acceso directo a ciclo de grao medio.
• Título de graduado en E.S.O. (Resolución do 3 de agosto de 2017)
• Mundo laboral.

Entorno profesional.

Desenvolve a súa actividade na área de producción, como traballador ou traballadora por conta allea en empresas privadas pequenas, medianas e grandes no sector da construcción, en edificios de nova planta e rehabilitación.

M.P. 3009 Ciencias aplicadas
M.P. 3011 Comunicación e sociedade
Interpretación de planos.
Interiorismo.
Programas informáticos 2D e 3D.
Apps para deseño.
Maquetas reales e virtuais en 3D.
Materiales de construcción.
Formación en centros de traballo.