Bolsas de estudos para o curso 2023-2024

Plan Dixital do Centro
13 de octubre de 2022
FP Media e Básica. Libros de texto para o curso 2023/2024
28 de julio de 2023
Plan Dixital do Centro
13 de octubre de 2022
FP Media e Básica. Libros de texto para o curso 2023/2024
28 de julio de 2023
colexio valle inclán

colexio valle inclán

O Ministerio de Educación convoca as bolsas de estudos para o curso 2023-2024, válidas para ensinos postobrigatorios con validez en todo o territorio nacional.

Poderán solicitar as bolsas desta convocatoria estudantes que non superen unha determinada renda e/ou patrimonio familiar, que cumpran uns determinados requisitos de aproveitamento académico e se atopen cursando algunhas dos seguintes ensinos:

1. Ensinos postobligatorios e superiores non universitarias do sistema educativo español e con validez en todo o territorio nacional:

a) Primeiro e segundo cursos de bacharelato.
b) Formación Profesional de grao medio e de grao superior, incluídos os estudos de formación profesional realizados nos centros docentes militares.
c) Ensinos artísticos profesionais.
d) Ensinos deportivos.
e) Ensinos artísticos superiores.
f) Estudos relixiosos superiores.
g) Estudos de idiomas realizados en escolas oficiais de titularidade das administracións educativas, incluída a modalidade de distancia.
h) Cursos de acceso e cursos de preparación para as probas de acceso á formación profesional e cursos de formación específicos para o acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior impartidos en centros públicos e en centros privados concertados que teñan autorizadas ensinos de formación profesional.
i) Ciclos Formativos de Grao Básico.

2. Ensinos universitarios do sistema universitario español cursadas en centros españois e con validez en todo o territorio nacional:

a) Ensinos universitarios conducentes a títulos oficiais de grao e de máster, incluídos os estudos de grao e máster cursados nos centros universitarios da defensa e da garda civil, así como os cursados no Centro Universitario de Formación da Policía Nacional.
b) Curso de preparación para acceso á universidade de maiores de 25 anos impartido por universidades públicas.
c) Complementos de formación para acceso ou obtención do título de máster e créditos complementarios para a obtención do título de grao. Non se inclúen nesta convocatoria as bolsas para a realización de estudos correspondentes ao terceiro ciclo ou doutoramento, estudos de especialización nin títulos propios das universidades.

Compoñentes das bolsas e contías:

1. Contías fixas. Serán as seguintes:
a) Bolsa de matrícula para estudantes universitarios. A contía da bolsa de matrícula cubrirá o importe dos créditos de que se matriculou o estudante por primeira vez no curso 2023-2024.
b) Contía fixa ligada á renda do estudante: 1.700,00 euros tanto para estudantes universitarios como non universitarios.
c) Contía fixa ligada á residencia do estudante durante o curso escolar: 2.500,00 euros tanto para estudantes universitarios como non universitarios
d) Contía fixa ligada á excelencia académica: entre 50 e 125 euros tanto para estudantes universitarios como non universitarios.
e) Bolsa básica para estudantes non universitarios: 300,00 euros. No caso dos bolseiros que cursen Ciclos Formativos de Grao Básico esta contía será de 350 euros.

2. Contía variable e distinta para os diferentes solicitantes que resultará da ponderación da nota media do expediente do estudante e da súa renda familiar e cuxo importe mínimo será de 60,00 euros.

prazo para presentar a solicitude de bolsa tanto para estudos universitarios como non universitarios estenderase desde o día 27 de marzo de 2023 ata o 17 de maio de 2023, ás 24.00h

Importante!: Pide a bolsa sempre dentro do prazo aínda que aínda non se abrira o período de matrícula nos estudos que che interesan, ou non saibas o que vas estudar ou mesmo non saibas se vas estudar ou non.

Solicitudes e máis información en https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html
Convocatoria no BOE do 17 de marzo de 2023