Misión e Política de Calidade 

Ofrecer un servizo educativo de calidade, atendendo á formación integral (actitudes, aptitudes e coñecementos) dos profesionais, desde a súa formación inicial ata as necesidades que vaian xurdindo ao longo da súa vida profesional, recoñecendo o compromiso permanente coa atención personalizada, a procura de solucións dentro da mellora continua e a innovación, atendendo ás expectativas dos alumnos, traballadores, empresas, familias e persoal do centro segundo as necesidades sociais dos sectores produtivos.

 

POLÍTICA DE CALIDADE


A dirección do CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL VALLE INCLÁN asume a Calidade como factor estratéxico para o desenvolvemento da súa actividade, establecendo unha Política e Obxectivos de Calidade adecuados, integrando na xestión do Colexio un Sistema de Xestión da Calidade (SGC) segundo a Norma UNE-NISO 9001:20 15.

A mellora continua en todos os procesos de xestión e atención ao cliente parte da retroalimentación. A retroalimentación derivada da análise dos resultados do Sistema, da acumulación de experiencia, dos indicadores do noso sector e da observación da xestión de empresas excelentes. A Dirección do Colexio asume o compromiso de impulsar, actualizar, difundir e poñer a disposición da Parte Interesada a súa Política de Calidade que se resume nos seguintes puntos:
1. Os alumnos son parte integrante do Colexio e o seu principal Cliente ou Parte Interesada.
2. Conseguir a mellora continua dos procedementos de traballo que se desenvolven no Colexio para impulsar as súas actividades colexiais, así como cumprir cos requisitos legais e regulamentarios que lles sexan aplicables.
3. Alcanzar os niveis de calidade establecidos para as actividades colexiais de acordo cos obxectivos fixados e dentro dos prazos previstos.
4. Avaliar e controlar o risco co fin de evitar que o sistema de xestión da calidade e os procesos desvíense dos resultados planificados.
5. Maximizar o uso de oportunidades a medida que xurdan.
6. Satisfacer á Parte Interesada en base ao coñecemento das súas expectativas e necesidades.
7. Fomentar a participación e o traballo en equipo de todo o persoal do Colexio como vía para a procura da mellora continua.
8. A Calidade non é o resultado dun control, senón a consecuencia dun traballo ben feito, baseado na planificación e o establecemento de obxectivos consensuados e asumidos.
9. Loitar pola consecución dos obxectivos de mellora, considerando ademais da corrección e a mellora continua; cambios dentro da innovación e a reorganización.

Para desenvolver esta Política de Calidade o persoal do Colexio e a súa Dirección, como parte integrante do Sistema de Calidade, deberán esforzarse en:

1. Conseguir que a empresa sexa economicamente estable e rendible
2. Identificar e eliminar as fontes de erro; enfocándose desde a prevención do risco máis que desde a corrección.
3. Apostar decididamente pola mellora continua na prestación de servizos e manter ese compromiso mediante a formulación de obxectivos e a avaliación de riscos.
4. Garantir a efectividade e a seguridade dos equipos e instalacións do Colexio, co fin de manter a calidade das actividades formativas así como a redución de conflitos.
5. Asegurar que os recursos necesarios tanto internos como externos para o bo funcionamento do SGC estean dispoñibles.
6. Facer un seguimento das necesidades dos nosos alumnos actuais e futuros para poder cumprir as súas expectativas e poder ofrecerlles uns servizos de máis calidade.
A Dirección comprométese a manter todo o Contexto da organización actualizado e a disposición das partes interesadas; fomentar o Liderado do persoal interno; Planificar todos os recursos necesarios; dar o Soporte necesario para a positiva evolución do sistema; Avaliar o Desempeño e a Mellora. A Dirección do COLEXIO VALE INCLÁN establece as medidas necesarias para asegurar que a política de calidade imponse e é difundida a todas as áreas da empresa e Parte Interesada, é entendida, revísase e mantense actualizada.

Ourense, 16 de setembro de 2016


A Dirección